Kundorientering

Behöver ditt företag förstärka verksamhetens inriktning på kunderna?

Institutet för Kvalitetsutveckling, SIQ, har utarbetad en modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling som ett verktyg för att stimulera systematiskt förbättringsarbete fokuserat på kunder, medarbetare och verksamhetens processer. Modellen hjälper företaget att få en helhetssyn på den egna verksamheten och att fokusera på ledarskapets roll och vikten av medarbetarnas medverkan.

SIQs modell bygger på tre hörnpelare:

Systematiken – frågor som leder till utveckling

Strukturen – viktiga områden för verksamheten

Kulturen – grundläggande värderingar för beslut och handling

VMS Utveckling stöttar företag i arbetet med kundorienterad verksamhetsutveckling genom rådgivning vid utveckling av arbetssätt och utvärdering av uppnådda resultat.